Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of verkoop van goederen tussen ALL GARDEN SERVICE BVBA en haar klanten.
  Door ondertekening van de bestelbon erkent de klanten kennis genomen te hebben van deze verkoopsvoorwaarden en hiermee in te stemmen
 2. Offerte
  Alvorens een prijsofferte op te maken zal ALL GARDEN SERVICE BVBA alle noodzakelijke informatie betreffende het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen inwinnen. De klant zal van zijn kant verplicht zijn alle relevante informatie te verstrekken.
  Alle offertes gelden voor een periode van 60 dagen, tenzij tussen partijen schriftelijk anders werd overeengekomen.
  De offerte bevat een omschrijving van het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen.
  Zij is beperkt tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is opgenomen. Alle werken of prestatie-uren en alle materialen die niet in de offerte zijn opgenomen en toch werden uitgevoerd of geleverd, zullen als meerwerk en/of meerkost aan de klant aangerekend worden.
  Het aanbrengen of wegvoeren van grond zal steeds in regie gebeuren op basis van de afgesproken eenheidsprijzen.
 3. Uitvoering van werken
  ALL GARDEN SERVICE BVBA voert elke overeenkomst te goeder trouw en volgens de regels van de kunst uit.
  De klant verbindt er zich toe voor de aanvang der werken aan ALL GARDEN SERVICE BVBA een plan te overhandigen waarop alle noodzakelijke informatie zoals aanwezige nutsleidingen, putten en dergelijke duidelijk is aangegeven.
  Indien geen plan werd overhandigd, of onjuiste of onvolledige informatie verstrekt werd, kan ALL GARDEN SERVICE BVBA de uitvoering van de werken opschorten. ALL GARDEN SERVICE BVBA kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan regen-, zink- en septische putten, gas-, olie-, electriciteits-, telefoon-, TV-, internet- en waterleidingen of aan funderingen, gevels, muren, gebouwen. Deze opsomming is geenszins beperkend.
  Wanneer bij de uitvoering van de werken blijkt dat er zich in de grond afvalstoffen of afvalmaterialen bevinden, zullen de kosten en taksen verbonden aan het verwijderen, vervoeren, verwerken of stockeren van deze materialen en stoffen ten laste zijn van de klant, tenzij anders overeengekomen tussen partijen in de offerte.
  Indien een uitvoerings- of leveringstermijn is aangegeven, is deze slechts indicatief en niet bindend. Een overschrijding kan bijgevolg nooit aanleiding geven tot annulatie van een bestelling of enige schadevergoeding.
  Ook behoudt ALL GARDEN SERVICE BVBA zich het recht voor om bepaalde werken in onderaanneming te laten uitvoeren.
 4. Betalingsmodaliteiten
  Tenzij anders overeengekomen dienen de facturen binnen de 7 dagen na factuurdatum betaald te worden.
  Indien de betaling niet gebeurt binnen de gestelde termijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% verschuldigd vanaf de vervaldag tot de ontvangst van het volledige bedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 EUR.
  Bij niet-betaling van een factuur heeft ALL GARDEN SERVICE BVBA het recht de uitvoering van het werk of de levering van goederen op te schorten.
  Protest van een factuur wordt niet meer aanvaard indien ze niet schriftelijk binnen de 7 dagen na factuurdatum wordt ontvangen door ALL GARDEN SERVICE BVBA.
  Bij annulatie van een bestelling of verbreking van de overeenkomst door de klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van de waarde van de geannuleerde bestelling of verbroken overeenkomst.
 5. Klachten
  Klachten dienen door de klant binnen de 8 dagen na voltooiing van de werkzaamheden of de levering schriftelijk te worden gemeld aan ALL GARDEN SERVICE BVBA. Deze klacht dient duidelijk omschreven, zodat ALL GARDEN SERVICE BVBA de nodige stappen kan ondernemen om desgevallend de klacht, indien ze gegrond blijkt te zijn, te verhelpen.
  Klachten zijn in geen geval gegrond indien de klant het geleverde werk of goed niet met de normale zorg heeft behandeld.
  Het indienen van een klacht ontslaat de klant echter niet van zijn betalingsverplichting.
 6. Garanties en aansprakelijkheid
  ALL GARDEN SERVICE BVBA geeft een garantie van 1 jaar vanaf de beƫindiging van de uitgevoerde werken en de levering van de goederen, behoudens in geval van overmacht en de hierna vernoemde situaties.
  Afgestorven planten worden eenmalig gratis vervangen in het plantseizoen volgend op de uitvoering van de werken. Indien het afsterven van planten te wijten is aan droogte, hagelschade of vriesweer of nalatigheid in de verzorging, zijn de kosten van vervanging ten laste van de klant. De werkuren besteed aan het vervangen van de afgestorven planten vallen niet onder de verleende garantie en zullen steeds aangerekend en gefactureerd worden.
  Bij de aanleg van een gazon of het leggen van grasmatten is ALL GARDEN SERVICE BVBA geenszins verantwoordelijk voor de ondergrond en de klimatologische invloeden na het inzaaien van het terrein, zoals bijvoorbeeld droogte, zware regens of windvlagen. Kosten voor herstel ervan zijn geheel ten laste van de klant.
  ALL GARDEN SERVICE BVBA verleent geen enkele garantie voor de uitgevoerde werken en de leveringen wanneer de aanvulling rond de woning niet langer dan 1,5 jaar is uitgevoerd.
 7. Overmacht
  ALL GARDEN SERVICE BVBA kan jegens de klant in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van haar verplichtingen in situaties van overmacht.
 8. Intellectuele eigendomsrechten
  ALL GARDEN SERVICE BVBA behoudt zich het auteursrecht voor op alle opgemaakte stukken zoals ontwerpen, tekeningen, schetsen en dergelijke. Deze blijven eigendom van ALL GARDEN SERVICE BVBA en mogen door de klant niet worden gecopieerd, openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van ALL GARDEN SERVICE BVBA.
 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  Op elke overeenkomst tussen ALL GARDEN SERVICE BVBA en haar klant is het Belgische recht van toepassing.
  Alle geschillen in verband met een overeenkomst tussen ALL GARDEN SERVICE BVBA en haar klanten zullen uitsluitend berecht worden door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg.